Historia banku

Spółdzielczość bankowa jest jedną z najstarszych form spółdzielczości na ziemiach polskich i liczy sobie ponad 147 lat. Pierwsze polskie spółdzielnie oszczędnościowo – pożyczkowe powstały w okresie zaborów, dlatego ich rozwój i formy organizacyjne zależne były od sytuacji politycznej i społeczno – gospodarczej oraz ustawodawstwa w poszczególnych zaborach.

Początki Banku sięgają 1908 roku
kiedy to grono ludzi reprezentujących miejscową inteligencję, duchowieństwo, ziemiaństwo i chłopów, nie zważając na presję wywieraną przez władze carskie postanowiło zorganizować instytucję kredytową. Był to również akt obrony społeczności polskiej zamieszkałej w Łęcznej przed panosząca się lichwą.

Za datę założenia Spółdzielni przyjmuje się dzień 5 czerwca 1908 roku.

Jej założycielami byli:
Pan Czermiński – administrator majątku ziemskiego u Pana Blocha w miejscowości Podzamcze koło Łęcznej

Pan Buckajt – sędzia miejscowego Sądu Pokoju

Ks. Grzędziński – miejscowy proboszcz

Pan Witkowski Franciszek – rolnik
Pierwszą siedzibą spółdzielni był poddworski budynek zwany „ Podtasy”.

Nazwę Bank Spółdzielczy przyjęto  w 1947 roku.

Pod taka nazwą – wyłączając krótki okres kiedy używano nazwy Gminna Kasa Spółdzielcza – Bank działa do dnia dzisiejszego.

Punktem zwrotnym w rozwoju spółdzielczości oszczędnościowo – pożyczkowej była ustawa z 1957 roku zmieniająca dekret o reformie bankowej, która otworzyła możliwości powołania nowej formy organizacyjnej, finansowej i rewizyjnej spółdzielczości oszczędnościowej.

Powołany został do życia Związek Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych, późniejszy CZSOP. Spółdzielniom przywrócono samodzielność i samorządność oraz odebrane w 1952 roku prawo przyjmowania wkładów oszczędnościowych na własny rachunek i prawo otwierania własnych książeczek oszczędnościowych. Od tego momentu datuje się szybkie tempo rozwoju naszego Banku. Samorząd energicznie przystąpił do gromadzenia własnych środków obrotowych w postaci udziałów i wkładów oszczędnościowych. Na początku lat sześćdziesiątych członkami Banku było ponad 1800 osób.

Nowy okres pracy w historii Banku rozpoczął się z chwilą połączenia w 1975 roku Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych i Banku Rolnego. Powstał państwowo – spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej, który dla zrzeszonych w nim banków spółdzielczych stał się centralnym związkiem spółdzielczym i rewizyjnym oraz centralą organizacyjną i finansową.

Wynikiem dokonanej reorganizacji było przejęcie przez nasz Bank całości obsługi kredytowej ludności rolniczej zamieszkującej na terenie naszego działania a kredytowanej do tej pory przez Bank Rolny.
Od czerwca 1978 roku przejęto z Narodowego Banku Polskiego obsługę budżetów terenowych.
Dynamiczny rozwój Banku pozwolił w drugiej połowie lat osiemdziesiątych na rozpoczęcie budowy siedziby dla Oddziału w Puchaczowie, który mieścił się w wynajmowanych lokalach. Inwestycja zakończona została w 1990 roku. Rok 1990 przyniósł również istotne, dla bankowości spółdzielczej, zmiany. Bank Gospodarki Żywnościowej przestał pełnić funkcje centralnego związku spółdzielczego. W wyniku kolejnych zmian strukturalnych w bankowości spółdzielczej, Bank nasz został w 1994 roku jednym z 202 akcjonariuszy Lubelskiego Banku Regionalnego. W maju 1997 roku na mocy uchwał Zebrania Przedstawicieli Banków w Łęcznej i Uścimowie nastąpiło połączenie obu Spółdzielni.

Od 2002 roku Bank nasz jest akcjonariuszem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. powstałego w wyniku połączenia 4 banków regionalnych i 2 zrzeszających.

Udostępnij
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0