Zostań Udziałowcem

business-3152586_1920

Dołącz do grona współwłaścicieli Banku Spółdzielczego w Łęcznej i zostań Udziałowcem!


Dlaczego warto zostać Współwłaścicielem Banku?

Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Członkostwo w Banku Spółdzielczym w Łęcznej uprawnia do:

 1. udziału w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich,
 2. wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
 3. otrzymania odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
 4. uczestniczeniu w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały
 5. przeglądania rejestr członków,
 6. oceniania działalności Banku Spółdzielczego, zgłaszania wniosków jego dotyczących i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.

Jak dołączyć do grona Udziałowców?

Członkiem Banku Spółdzielczego (zwanym dalej członkiem lub członkiem Banku Spółdzielczego) może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.

O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

 Wpisowe i udziały

Członek Banku Spółdzielczego jest zobowiązany wpłacić wpisowe,

 • w przypadku osoby fizycznej  w kwocie 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt),
 • w przypadku osoby prawnej w kwocie 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc),

oraz zadeklarować i wpłacić, co najmniej jeden /1/  udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 100,00 zł (słownie złotych: sto).

Członek może zadeklarować i wpłacić udziały dodatkowe /nadobowiązkowe/.

 Obowiązki wynikające z członkostwa.

Członkowie są zobowiązani:
 • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
 • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
 • troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 • brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
 • uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 • zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.
Udostępnij
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0