REKLAMACJE I SKARGI

  1. Bank rozpatruje wszelkie skargi i reklamacje dotyczące świadczonych usług
  2. Reklamacja może być złożona w dowolnej, najbliższej placówce Banku Spółdzielczego w Łęcznej obsługującej klientów:
  • w formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529); na adres: Partyzancka 17, 21-010 Łęczna;
  • ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w placówce Banku; tel. 81 752 73 10;
  • w formie elektronicznej – na adres: bsleczna@post.pl
  1. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od daty otrzymania reklamacji.
  2. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie, w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną, odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona wyłącznie na wniosek Klienta.
  3. Klient może zwrócić się o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego lub Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, a także do sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego.
  4. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z Umowy rozstrzygane są zgodnie z prawem polskim, a właściwość sądu wynika z przepisów ogólnych kodeksu postępowania cywilnego.
  5. Organem sprawującym nadzór nad Bankiem jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
Udostępnij
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0