Zostań udziałowcem

Zostań udziałowcem Zostań udziałowcem

Dołącz do grona współwłaścicieli Banku Spółdzielczego
w Łęcznej i zostań Udziałowcem!

Dołącz do grona współwłaścicieli Banku Spółdzielczego w Łęcznej

Dlaczego warto zostać Współwłaścicielem Banku?

Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów. Członkostwo w Banku Spółdzielczym w Łęcznej uprawnia do:

 1. udziału w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich,
 2. wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
 3. otrzymania odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
 4. uczestniczeniu w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały
 5. przeglądania rejestru członków,
 6. oceniania działalności Banku Spółdzielczego, zgłaszania wniosków jego dotyczących i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.
Jak dołączyć do grona Udziałowców

Jak dołączyć do grona Udziałowców?

Członkiem Banku Spółdzielczego (zwanym dalej członkiem lub członkiem Banku Spółdzielczego) może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.

O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

Wpisowe i udziały

Członek Banku Spółdzielczego jest zobowiązany wpłacić wpisowe:

 • w przypadku osoby fizycznej  w kwocie 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt),
 • w przypadku osoby prawnej w kwocie 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc),

oraz zadeklarować i wpłacić, co najmniej jeden /1/  udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 100,00 zł (słownie złotych: sto).

Członek może zadeklarować i wpłacić udziały dodatkowe /nadobowiązkowe/.

Obowiązki wynikające z członkostwa

Członkowie są zobowiązani:

 • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
 • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
 • troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 • brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
 • uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 • zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

Potrzebujesz
pomocy
lub porady?

Tabela podstawowa
kursów walut
Kurs z dnia: 17.05.2024
USD
Kupno
3,8082
Sprzedaż
4,0472
EUR
Kupno
4,1365
Sprzedaż
4,3957
GBP
Kupno
4,8042
Sprzedaż
5,1426
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.