RODO

Polityka Prywatności Banku Spółdzielczego w Łęcznej

Czego polityka prywatności dotyczy?

Bank Spółdzielczy w Łęcznej (dalej jako: „Bank”) dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony danych osobowych, w tym prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów (dalej jako: „Klienci” lub „Użytkownicy”), korzystających z usług Banku bez względu na ich charakter, oraz formę świadczenia - elektroniczną lub tradycyjną. W ramach przedstawianej polityki prywatności (dalej jako: „Polityka Prywatności”) chcielibyśmy przekazać informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Bank danych osobowych Klientów, w tym ich gromadzenia i przetwarzania, jak również wykorzystywania informacji o osobach korzystających z serwisu internetowego www.bsleczna.pl (dalej jako: „Serwis”).

Bank Spółdzielczy w Łęcznej Administratorem Danych

Bank realizując postanowienia art. 13 ust. 1-2 w zw. z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako także: „Administrator”). Bank otrzymał dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub od osób trzecich (np. mocodawcy, innego posiadacza rachunku, lub innego kredytobiorcy, osób reprezentujących dany podmiot), które wskazały Państwa jako pełnomocników, użytkowników, lub jako osoby w inny sposób uprawnione z tytułu produktów lub usług oferowanych przez Bank.

Dane kontaktowe

Możecie Państwo kontaktować się z Bankiem przesyłając korespondencję na adres siedziby Banku: ul. Partyzancka 17, 21-010 Łęczna, lub elektronicznie na adres e-mail: iod@bsleczna.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bsleczna.pl, lub pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Banku.

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe:

 • w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, a w przypadku jej zawarcia – w celu prawidłowego wykonania tej umowy, w tym wykonywania czynności bankowej (podstawa prawna- art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności oceny ryzyka kredytowego, wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna - art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu reklamy produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms) w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody (podstawa prawna - art. 6 ust 1 lit. a RODO);
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, w celach statystycznych, archiwalnych, dowodowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa środków i transakcji, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, zarządzania relacjami, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w celu badania satysfakcji klientów (podstawa prawna - art. 6 ust 1 lit. f RODO).
 • do celów nawiązania kontaktu w związku z skontaktowaniem się z Bankiem z pośrednictwem formularza kontaktowego (podstawa prawna - art. 6 ust 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Banku, np. agentom rozliczeniowym, firmom uczestniczącym w realizacji usług płatniczych, firmom prawniczym, audytorskim, informatycznym lub świadczącym usługi marketingowe.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bank:

 • w związku z zawartą umową i wykonywaniem czynności bankowych – przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu – przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania na podstawie przepisów o ustawy o rachunkowości i AML,
 • dla celów rozpatrywania reklamacji lub zgłoszonych roszczeń – przez okres 6 lat lub do momentu przedawnienia Państwa potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
 • dla celów statystycznych i wewnętrznych analiz – przez okres trwania umowy;

w celach archiwalnych - przez okres 5 lat po wygaśnięciu umowy – chyba że z innych przepisów prawa będzie wynikał dłuższy okres lub została zgłoszona reklamacja lub roszczenie.

Twoje prawa

W stosunku do Banku przysługuje Państwu prawo dostępu danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw można zgłosić osobiście, telefonicznie lub pocztą tradycyjną. W takim przypadku Bank przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do przetwarzanych danych istnieją dla Banku ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku przetwarzania przez Bank danych osobowych na podstawie udzielonej zgody – w każdej chwili przysługuje Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w niektórych przypadkach niezbędny do realizacji umowy.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu wykonywania umowy lub przetwarzane są na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Banku Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które mogą Państwo przesłać dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skutki niepodania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Bankiem, wynika z realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Banku. Brak podania przez Państwa wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Bank usług na Państwa rzecz.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej, a także wykonywania umowy, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.

Co to są pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) ?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. laptopie, smartfonie) Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies stosowane w serwisie internetowym Banku nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników, które pozwoliłyby na ich jednoznaczną identyfikację jako Klientów Banku bądź indywidualne osoby. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

W jakim celu tzw. „ciasteczka” są wykorzystywane?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Rodzaje plików „cookies”

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach przedstawionego podziału, możemy także wyróżnić pliki cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

Ustawienia przeglądarki internetowej

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Formularz kontaktowy

Wyjątkiem od zasad przedstawionych w ww. punktach jest korzystanie z formularza kontaktowego lub formularzy elektronicznych dotyczących produktów finansowych Banku, tj. ich wypełnienie i wysłanie. W takich przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się w ww. formularzach wprowadzane są przez same osoby, których dane dotyczą, i przetwarzane na podstawie przesłanek określonych w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przepisach ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy Prawo bankowe.

Zmiany Polityki Prywatności

Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności Bank będzie informować na stronach Serwisu.

Google Analytics

Jedno z narzędzi którego używamy do zapisywania plików Cookies to Google Analytics firmy Google, która administruje tymi danymi i może je wykorzystywać także w celu wyświetlania bardziej trafnych reklam w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci. W celu większego zabezpieczenia informacji o użytkowniku używamy anonimizacji adresu IP, przez co do Google Analitycs nie trafia pełen, rzeczywisty adres. Tym samym poprzez IP nie istnieje możliwość weryfikacji użytkownika. Użytkownik może natomiast podjąć dalsze kroki i zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o swojej aktywności, jak również przetwarzanie tych danych przez Google. Aby to zrobić należy zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics znajdujący się pod tym linkiem. Zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym można zablokować lub ograniczyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.